شاخص درصد تحویل به موقع مواد و قطعات تامین کنندگان

گفتیم و خوانده اید که زنجیره تأمین اگر اهمیتش بیشتر از تولید نباشد کمتر از آن نیست. این که مواد و قطعات هر کدام به چه مقدار، در چه زمانی، چگونه و از چه تأمین کننده ای به کارخانه برسد تا نه دچار کمبود شویم و نه دچار بیشبود تمام آن چیزی است که مفهوم زنجیره تأمین به خاطرش شکل گرفته است. هم چنین گفتیم زنجیره تأمین یکی از اصلی ترین چالش هایی است که هر سازمانی با آن مواجه است و اغلب نیز کمیت شان در این زمینه لنگ می زند و از این رو حجم زیادی از تلاش ها و منابع سازمان بر آن متمرکز است. ارزیابی و پایش تأمین‌کنندگان – به عنوان بازیگران اصلی این زنجیره – یکی از ابزارها و شاخص هایی است که میزان موفقیت سازمان در این حیطه را نشان می دهد. شاخص های زیادی برای ارزیابی و پایش عملکرد تامین کنندگان وجود دارد که یکی از مهم‌ترین هایش شاخص تحویل به‌هنگام مواد و قطعات است. واضح و مبرهن است که تأخیر در تحویل مواد و قطعات می‌تواند به افزایش توقفات تولید بینجامد و در عوض دریافت به‌موقع آن منجر به کاهش سطح موجودی ها. از این رو واجب و ضروری است عملکرد تأمین‌کنندگان به طور منظم بررسی و پایش گردد. از قِبل محاسبه این شاخص ها می توان اطلاعات مفیدی بدست آورد و بر مبنای آن به سمت تصمیم گیری داده محور رفت.

نحوهٔ محاسبه شاخص درصد تحویل به موقع مواد و قطعات تامین کنندگان  : برای محاسبه این شاخص باید تاریخ تحویل درخواستی هر سفارش را از تاریخ تحویل واقعی آن کسر نمود و سپس از مقادیر بدست آمده میانگین گرفت. البته ممکن است در این بین به اعداد منفی نیز برخورد کنید. در صورتی که سفارشی زودتر از موعد مقررشده دریافت شود عدد حاصل از کسر تاریخ درخواستی و تاریخ واقعی منفی خواهد شد. در مواجهه با اعداد منفی دو رویکرد اصلی را می‌توان در پیش گرفت :

۱ – تبدیل عدد منفی به صفر

اگر اعداد منفی را با همان ماهیت منفی‌شان در محاسبات لحاظ کنیم باعث می‌شود اثر دیرکردها از از بین برود.

۲ – تبدیل عدد منفی به عدد مثبت

در حالت سختگیرانه‌تر از آن‌جایی که تحویل زودتر از موعد سفارش به جهت افزایش هزینه‌های نگهداری و انبارش هیچ منفعتی برای شرکت ایجاد نمی کند. می توان علامت منفی را حذف کرد و عدد حاصله را با دیگر اعداد جمع نمود و در واقع آن را نیز در زمرهٔ تاخیرات در نظر گرفت‌.

روشن است هر چه اختلاف زمان‌های درخواستی و واقعی کم‌تر باشد به حالت آرمانی نزدیک‌تر می‌شویم و در نتیجه مقدار کم‌تر این شاخص مطلوب‌تر می‌باشد. برای مطالعه بیشتر در حوزه شاخص های کلیدی عملکرد مطالعه کتاب مرجع شاخص های کلیدی عملکرد سازمان نوشته استیون براگ توصیه می شود.

پست های مرتبط :