دسته: كايزن و بهبود مستمر

27 اسفند 1398

ترجمه کتاب شیجیو شینگو

مجتبی ذوالفقاری
29 اردیبهشت 1398

جلسه مدیران، از تغییر تا بهبود ۲

مجتبی ذوالفقاری
24 اردیبهشت 1398

از دمینگ تا طابا، از تغییر تا بهبود ۱

مجتبی ذوالفقاری
05 آذر 1397

ارزیابی کار و زمان

مجتبی ذوالفقاری