اصل ۹۰/۱۰

۹۰/۱۰ principle:
In general, only 10% of the things that happen to you, are not within your control.
Focus on the other 90%!

اصل ۹۰/۱۰ می گوید تنها ۱۰% چیزهایی که برای مَنِ نوعی رخ می دهد خارج از کنترل اَم است و آن ۹۰% دیگر تحت کنترل. حواسمان باشد این ۱۰ درصد – که اسمش را هر چه می خواهید بگذارید جبر، تقدیر، قضا و قدر، سرنوشت و یا بدشانسی – بازمان ندارد از آن ۹۰ درصدی که توان تغییرش را داریم.

پست های مرتبط :